DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ dla samorządów i instytucji

 

Oferujemy potencjalnym Beneficjentom dotacji z funduszy Unii Europejskiej pełne wsparcie doradcze w zakresie przygotowania i realizacji projektów

 

 

Świadczymy usługi  w ramach poszczególnych cyklach życia projektu:

 

Etap 1. Analiza potrzeb Beneficjenta oraz możliwości pozyskiwania funduszy UE na inwestycje

 • diagnoza potrzeb, barier i kierunków rozwoju instytucji,
 • analiza potencjału Beneficjenta w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy pomocowych,
 • doradztwo w zakresie dopasowania potrzeb inwestycyjnych do wymagań określonego programu operacyjnego, ocena założeń projektu pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych przyjętych dla poszczególnych działań programów operacyjnych.
 • pomoc w wyborze najefektywniejszego źródła finansowania,
 • opracowanie programów rozwojowych (strategii, programów rewitalizacji, itp.) wynikających z wytycznych programowania funduszy UE.

Doradztwo na tym etapie jest szczególnie istotne ze względu na weryfikację realnych szans danego przedsięwzięcia pod kątem uzyskania dotacji w ramach konkretnego działania w danym programie operacyjnym.

 

Usługi doradcze w tej fazie  są bezpłatne i nie zobowiązują  zainteresowanej instytucji do podpisania umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

 

Etap 2. Kompleksowa obsługa procesu aplikowania o fundusze pomocowe na w fazie przygotowania oraz oceny wniosku

 • zebranie niezbędnych informacji dotyczących Beneficjenta, planowanej inwestycji i otoczenia projektu,
 • opracowanie studium wykonalności projektu,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz niezbędnych załączników,
 • konsultacje w siedzibie Klienta,
 • złożenie wniosku zgodnie z wymaganymi procedurami i w wymaganym terminie,
 • wprowadzenie ewentualnych uzupełnień do wniosku aplikacyjnego na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej.

Prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej  prowadzone są przez 2 - 4 osobowy zespół nadzorowany przez koordynatora projektu. Konsultanci opracowujący dokumentację pomagają również Beneficjentom skompletować wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie.

 

Etap 3. Kompleksowa obsługa dotycząca realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/aneksu,
 • rozliczanie finansowe (przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, etc.),
 • realizacja zamówień publicznych (w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
 • sprawozdawczość i monitoring projektu,
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektu, minimalizacja zagrożeń i ryzyka związanego z wdrażaniem projektu,
 • promocja projektu (w tym właściwe przygotowanie dokumentacji związanej z realizowaną inwestycją, tablice informacyjne i promocyjne, ulotki, informacja na stronie internetowej Beneficjenta),
 • zakończenie (zamknięcie) projektu.

Wynagrodzenie za realizowane usługi doradcze uzależnione jest bezpośrednio od rodzaju i złożoności projektu i  każdorazowo jest ustalona w trakcie indywidualnych konsultacji. W celu poznania szczegółów oferty  zapraszamy na indywidualne spotkanie z naszym konsultantem.

 

statystyka