PROGRAMY ROZWOJU jednostek samorządu terytorialnego

 

Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 
Plany rozwoju lokalnego
Lokalne programy rewitalizacji

Wieloletnie Plany Finansowe
Programy ochrony środowiska
Program gospodarowania mieniem komunalnym
Programy mieszkalnictwa


Planowania strategiczne polegające na systematycznym, ciągłym działaniu,

podczas którego samorząd przewiduje i planuje przyszłość, określa

odpowiednie etapy realizacji i realne środki do jej osiągnięcia.Cechy skutecznego planowanie strategicznego:
•   pomaga samorządowi sformułować wspólne cele zgodnie z potrzebami społeczeństwa i kierować tak rozwojem,

aby je osiągnąć
•   przedstawia zadania do realizacji do osiągnięcia celów rozwoju
•   skupia się na wykonalnych, a nie pożądanych przedsięwzięciach poprzez realistyczną ocenę lokalnych zasobów, s
zans i zagrożeń.

Efektywne planowanie strategiczne wymaga także sporządzania budżetu i planowania finansowego, np.
w formie wieloletnich planów inwestycyjnych i/lub wieloletnich planów finansowych.

Planowanie strategiczne pozwala m.in. na:
•   uporządkowanie preferencji i potrzeb lokalnej społeczności,
•   uniknięcie przypadkowości i błędów w podejmowanych decyzjach,
•   wprowadzenie hierarchii potrzeb i problemów lokalnych według ich ważności.


 

Dla powyższych dokumentów oprawowujemy: Prognozy, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko     << Informacje nt. dokumentu >>

 


statystyka