Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dokumentacja przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, stanowiąca podstawę do przeprowadzenia postępowania w każdym trybie (z wyjątkiem licytacji elektronicznej oraz zamówienia z wolnej ręki) niezależnie od wartości zamówienia publicznego.

statystyka