USŁUGI DLA FIRM

 

Wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 i innych.

Biznesplany – dokumenty zwierające szereg ocen, analiz i prognoz, w których to, w oparciu o ocenę sytuacji strategicznej firmy oraz dane historyczne, zawarta jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów osiągania tych celów, przy uwzględnieniu znanych uwarunkowań natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Prognoza taka obejmuje działalność bieżącą przedsiębiorstwa oraz projekcję na okres od 3 do 5 lat. Obowiązkowy załącznik do wniosków o dofinansowanie m.in. ze środków UE.

Strategie marketingowe – dokumenty zawierające zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania,, które odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji. Muszą pozostawać w zgodzie z wcześniej ustaloną misją przedsiębiorstwa. Aby stworzyć strategię marketingową należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa.

Analizy opłacalności inwestycji - mające na celu zbadanie zasadności i rentowności inwestycji w oparciu o wskaźniki tj. stopa zwrotu (IRR) i okres zwrotu zaangażowanego kapitału, czy wskaźnik zdyskontowanych strumieni pieniężnych (NPV).

 

Podstawowa zawartość analiz finansowych i ekonomicznych inwestycji:

·     analiza płynności finansowej i zdolności kredytowej inwestora pod kątem planowanej inwestycji,

·     analiza potencjalnych źródeł finansowania inwestycji,

·     prognoza sprawozdań finansowych dla inwestora z uwzględnieniem inwestycji oraz dla samego projektu,wykres2

·     ocena opłacalności projektu, przy zastosowaniu wskaźników finansowych, m.in.:
- zdyskontowana wartość bieżąca PV,
- bieżąca wartość netto NPV,
- wskaźnik zyskowności PI,
- wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
- okres zwrotu PP,

- stopa wydatków operacyjnych OER,
- zwrot z kapitału ROE,
- stopa kapitalizacji CR,
- zwrot  zainwestowanej gotówki C/C,
- stopa rentowności BER,
- wskaźnik kredytu do wartości LTV,
- zysk ze sprzedaży inwestycji ATSP.

·     analiza kosztów i korzyści projektu (CBA) - kwantyfikacja niepieniężnych rezultatów związanych z realizacją projektu wyrażona poprzez wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu (m.in. ERR, EIRR, B/C).

·     analiza efektywności kosztowej projektu.

 

statystyka