Realizacja projektu infrastrukturalnego współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej

 

Cel Szkolenia:


Szkolenie ma wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności i narzędzia niezbędne do samodzielnej pracy na każdym etapie realizacji projektu w sposób zapewniający bezpieczeństwo jednostki realizującej projekt współfinansowany ze środków UE. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom przygotować się do zarządzania projektem oraz umożliwi pozytywne przejście przez kontrolę projektów prowadzoną przez uprawnione podmioty.

 

Tematyka:
Tematyka szkolenia jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Proponowany program szkolenia:
•    Umowa o dofinansowanie – analiza obowiązków Beneficjenta (w tym: finansowych, prawnych, monitoringowych, itp.)
•    Zespół projektowy – umocowanie w strukturze, komunikacja i zadania
•    Ryzyko w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE – analiza i minimalizacja ryzyka
•    Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu
•    Zamówienia publiczne w projekcie
•    Zasady rachunkowości projektów unijnych – wewnętrzne procedury, ewidencja księgowa dla potrzeb projektu
•    Sprawozdawczość i monitoring oraz zachowanie polityk horyzontalnych UE w projekcie
•    Promocja projektu
•    Przygotowanie wniosku o płatność
•    Wprowadzanie zmian do projektu (zakres i możliwości)
•    Zasady funkcjonowania systemu kontroli projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w Polsce
•    Główne obszary nieprawidłowości w projektach
•    Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji


Metodologia:
Szkolenie ma charakter warsztatu. Pracujemy wspólnie nad projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji przez uczestników szkolenia.
Podczas zajęć stosujemy aktywne techniki pracy, analizy przypadków, ćwiczenia, pracę w zespołach, dyskusję, konsultacje z trenerem, przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.
Zawsze zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej. 

 

Czas trwania i miejsce:
Wspólnie ustalamy z Klientem miejsce oraz termin i czas trwania szkolenia. Możemy z naszej strony zaproponować odpowiednie miejsce szkolenia (np. ośrodek szkoleniowy), przyjeżdżamy również w każde miejsce wskazanie przez Państwa.Optymalny czas trwania warsztatu to 2 - 3 dni, jednak dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

 

Grupa docelowa:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, zakładów opieki zdrowotnej, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych – potencjalnych Beneficjentów środków z funduszy europejskich. Osoby zarządzające projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.

  

Liczba uczestników:
Szkolenia przeznaczone dla grup już od 5 osób do 25 uczestników.

 

Koszty:
Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników, czasu trwania i miejsca jego odbycia.

 
Wykładowca:
Specjalista z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej. Wykonawca i współtwórca ponad 100 wniosków aplikacyjnych o dotację UE i studiów wykonalności, analiz finansowo – ekonomicznych, planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju oraz programów rewitalizacji. Menadżer projektów UE.

statystyka