Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności w zakresie założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej. Zadaniem szkolenia jest dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz przygotowanie praktyczne w zakresie powołania i funkcjonowania organizacji.

 

Tematyka:
Tematyka szkolenia jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Proponowany program szkolenia:
•    Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego
•    Pojęcie organizacji społecznych (pozarządowych)
•    Stowarzyszenia, w tym: rodzaje, zasady tworzenia, statut, organy, oddziały, związki stowarzyszeń, działalność statutowa i gospodarcza, majątek stowarzyszenia i likwidacja stowarzyszenia
•    Fundacje, w tym: zasady tworzenia, statut, organy, działalność, majątek fundacji i likwidacja fundacji
•    Spółdzielnie socjalne - jako nowy podmiot ekonomii społecznej, w tym: zakres działalności, sposób tworzenia i działalność, Kluby i Centra Integracji Społecznej, fundusze wspierające ekonomię społeczną
•    Organizacje pożytku publicznego, w tym: procedura rejestracji, pojęcie i obowiązki oraz przywileje organizacji pożytku publicznego, kontrola i nadzór, zakończenie działalności
•    Zarządzanie w organizacjach pozarządowych, w tym odpowiedzialność i obowiązki członków, organizacje jako pracodawcy, umowy zawierane przez organizacje
•    Fundusze i finanse organizacji pozarządowych
•     Współpraca organizacji z innymi podmiotami


Metodologia:
Szkolenie ma charakter warsztatu. Pracujemy wspólnie nad projektami planowanymi do realizacji przez uczestników szkolenia.
Podczas zajęć stosujemy aktywne techniki pracy, analizy przypadków, ćwiczenia, pracę w zespołach, dyskusję, konsultacje z trenerem, przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.
Zawsze zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej.

Czas trwania i miejsce:
Wspólnie ustalamy z Klientem miejsce oraz termin i czas trwania szkolenia. Możemy z naszej strony zaproponować odpowiednie miejsce szkolenia (np. ośrodek szkoleniowy), przyjeżdżamy również w każde miejsce wskazanie przez Państwa.
Optymalny czas trwania warsztatu to 1 - 2 dni, jednak dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.


Grupa docelowa:
Radni, kadra zarządzająca, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz  podmiotów realizujących zadania publiczne zainteresowanych realizacją inwestycji w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa.


Liczba uczestników:
Szkolenia przeznaczone dla grup już od 5 osób do 25 uczestników.


Koszty:
Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników, czasu trwania i miejsca jego odbycia.


Wykładowca:
Specjalista praktyk z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Autor wielu studiów wykonalności, planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju oraz programów rewitalizacji. Menadżer projektów. Konsultant JST i trener dot. partnerstwa publiczno – prywatnego.

statystyka