Przygotowanie studium wykonalności dla projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej

 

 

Cel szkolenia:
Szkolenie ma wyposażyć uczestników w praktyczne narzędzia potrzebne do samodzielnej pracy nad przygotowaniem kluczowego dokumentu aplikacyjnego – studium wykonalności projektu w sposób zapewniający sukces w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej.

 
Zadania szkolenia:
- nabycie umiejętności umożliwiających przygotowanie studium wykonalności, w tym: opracowywania analiz finansowych i ekonomicznych, logiki interwencji, analizy opcji,  itp.
- zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę wykonalności planowanej inwestycji, opłacalności i  rentowności projektu,
-poznanie dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studiów wykonalności,
- nabycie umiejętności weryfikacji studium wykonalności opracowanego przez zewnętrznego wykonawcę.
 

 

Tematyka:
Tematyka szkolenia jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Proponowany program szkolenia:
•    Funkcje i cele studium wykonalności
•    Zawartość i zasady tworzenia studium wykonalności, w tym omówienie struktury
•    Analiza sytuacji i otoczenia społeczno – gospodarczego i przestrzennego projektu
•    Analiza spójność projektu z celami programów operacyjnych i dokumentów strategicznych
•    Logika interwencji projektu: cele, produkty, rezultaty i  oddziaływanie
•    Określenie wykonalności i trwałości projektu w ramach studium wykonalności (finansowej, technicznej, instytucjonalnej, prawnej)
•    Zamówienia publiczne w projekcie

•    Harmonogram realizacji inwestycji
•    Analiza opcji/wariantów, w tym przy wykorzystaniu metody DGC, metody wielokryterialnej
•    Analizy specyficzne dla danego sektora, np. analizy drogowe, analiza gospodarki wodno – ściekowej, obiektów kubaturowych, itp.
•    Analiza finansowa projektu:
-    założenia do analizy,
-    nakłady inwestycyjne na realizację projektu, w tym kwalifikowalność  wydatków,
-    harmonogram rzeczowo – finansowy,
-    przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów,
-    prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora, amortyzacja,
-    kapitał obrotowy,
-    bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych dla projektu,
-    kalkulacja luku finansowej i struktury finansowania projektu,
-    analiza przepływów gotówki (trwałość finansowa projektu).
•    Analiza ekonomiczna projektu, w tym analiza kosztów i korzyści, analiza efektywności kosztowej,
•    Metody oceny opłacalności finansowej i ekonomicznej projektu (FNPV/C i FRR/C FNPV/K, FRR/K, ENPV, ERR, B/C)
•    Analiza wrażliwości i ryzyka projektu
•    Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu SW.

 
Metodologia:
Szkolenie ma charakter warsztatu. Pracujemy wspólnie nad projektami planowanymi lub przygotowywanymi przez uczestników szkolenia.
Podczas zajęć stosujemy aktywne techniki pracy, analizy przypadków, ćwiczenia, pracę w zespołach, dyskusję, konsultacje z trenerem, przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.
Zawsze zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej.

 
Czas trwania i miejsce:
Wspólnie ustalamy z Klientem miejsce oraz termin i czas trwania szkolenia. Możemy z naszej strony zaproponować odpowiednie miejsce szkolenia (np. ośrodek szkoleniowy), przyjeżdżamy również w każde miejsce wskazanie przez Państwa.
Optymalny czas trwania warsztatu to 2 - 4 dni, jednak dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

 
Grupa docelowa:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, zakładów opieki zdrowotnej, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych – potencjalnych Beneficjentów środków z funduszy europejskich. Osoby zarządzające projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Pracownicy firm konsultingowych, niezależni doradcy zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla swoich klientów.

 
Liczba uczestników:
Szkolenia przeznaczone dla grup już od 5 osób do 20 uczestników.


Koszty:
Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników, czasu trwania i miejsca jego odbycia.

 
Wykładowca:
Specjalista z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej. Wykonawca i współtwórca ponad 100 wniosków aplikacyjnych o dotację UE i studiów wykonalności, analiz finansowo – ekonomicznych, planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju oraz programów rewitalizacji. Menadżer projektów UE.

statystyka