Możliwość pozyskania dotacji z UE na inwestycje - przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej

 


Cel szkolenia:
Szkolenie ma wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności i wiedzę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów infrastrukturalnych.


Zadania szkolenia:
- zdobycie wiedzy z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz nt. działań  niezbędnych do pozyskania środków w ramach wybranych programów unijnych,
-nabycie umiejętności umożliwiających aplikowanie o środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych,
-poznanie dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów przy aplikowaniu o środki UE.

 

Tematyka:
Tematyka szkolenia jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Proponowany program szkolenia:
•    Programowanie funduszy Unii Europejskiej w Polsce w latach 2007  - 2013 – dokumenty strategiczne, w tym programy operacyjne, system wyboru projektów
•    Kwalifikowalność w ramach projektów europejskich
•    Zakres i rodzaj dokumentacji, jaki należy przygotować aby pozyskać fundusze – w zależności od specyfiki programu operacyjnego
•    Zasady przygotowania  wniosku o dofinansowanie
•    Praktyczne wskazówki  pracy nad projektami
•    Działania i decyzje związane przygotowaniem inwestycji o dofinansowanie ze środków UE (aspekty prawne, techniczne, organizacyjne i finansowe)


Metodologia:
Szkolenie ma charakter warsztatu. Pracujemy wspólnie nad projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji przez uczestników szkolenia.
Podczas zajęć stosujemy aktywne techniki pracy, analizy przypadków, ćwiczenia, pracę w zespołach, dyskusję, konsultacje z trenerem, przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.
Zawsze zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej.

 

Czas trwania i miejsce:
Wspólnie ustalamy z Klientem miejsce oraz termin i czas trwania szkolenia. Możemy z naszej strony zaproponować odpowiednie miejsce szkolenia (np. ośrodek szkoleniowy), przyjeżdżamy również w każde miejsce wskazanie przez Państwa.
Optymalny czas trwania warsztatu to 2 - 3 dni, jednak dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

  

Grupa docelowa:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, zakładów opieki zdrowotnej, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych – potencjalnych Beneficjentów środków z funduszy europejskich. Osoby zarządzające projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Pracownicy firm konsultingowych, niezależni doradcy zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla swoich klientów.

  

Liczba uczestników:
Szkolenia przeznaczone dla grup już od 5 osób do 25 uczestników.

  

Koszty:
Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników, czasu trwania i miejsca jego odbycia.

  

Wykładowca:
Specjalista z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej. Wykonawca i współtwórca ponad 100 wniosków aplikacyjnych o dotację UE i studiów wykonalności, analiz finansowo – ekonomicznych, planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju oraz programów rewitalizacji. Menadżer projektów UE.

statystyka