Zamówienia publiczne zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Cel szkolenia:
Szkolenie ma wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności i wiedzę związaną z przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych.

 
Zadania szkolenia:
- zdobycie wiedzy nt. źródeł prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych; ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów Kodeksu Cywilnego,
- nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania najczęstszych problemów przy zamówieniach publicznych,
- umiejętność analizy i wykorzystania wiedzy nt. orzecznictwa sądów powszechnych, zespołów arbitrów, oraz komisji ds. orzekania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych a także oficjalnych stanowisk Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 

 

Tematyka:
Tematyka szkolenia jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Proponowany program szkolenia:
•    System zamówień publicznych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem nowelizacji
•    Zasady zamówień publicznych – omówienie, praktyczne sytuacje dotyczące naruszeń zasad
•    Tryby udzielania zamówienia- sposoby udzielania zamówienia, przygotowanie, wszczęcie i prowadzenia postępowania
•    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (przygotowanie, przykłady, najczęściej popełniane błędy)
•    Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przykładowe formularze, aspekty formalne i merytoryczne) oraz dokumenty obligatoryjne
•    Badanie i ocena ofert
•     Protesty i odwołania, w tym praktyczne przykłady
•     Podpisanie umowy

 
Metodologia:
Szkolenie ma charakter warsztatu. Wspólna praca nad dokumentacją przetargową. Badanie wykonawcy  pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu. Badanie oferty (zgodność z SIWZ), prawidłowy wybór oferty, itp.
Podczas zajęć stosujemy aktywne techniki pracy, analizy przypadków, ćwiczenia, pracę w zespołach, dyskusję, konsultacje z trenerem, przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.
Zawsze zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej.
 

Czas trwania i miejsce:
Wspólnie ustalamy z Klientem miejsce oraz termin i czas trwania szkolenia. Możemy z naszej strony zaproponować odpowiednie miejsce szkolenia (np. ośrodek szkoleniowy), przyjeżdżamy również w każde miejsce wskazanie przez Państwa.
Optymalny czas trwania warsztatu to 1 - 2 dni, jednak dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

 
Grupa docelowa:
Pracownicy instytucji publicznych stosujących zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej, wyższych uczelni, itp. Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne w danej instytucji. Potencjalni wykonawcy i dostawcy dla sektora publicznego.

 
Liczba uczestników:
Szkolenia przeznaczone dla grup już od 5 osób do 25 uczestników.

 
Koszty:
Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników, czasu trwania i miejsca jego odbycia.

 
Szkoleniowiec:
Praktyk, trener, specjalista z zakresu zamówień publicznych, posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji, na co dzień zajmujący się aktywnym konsultingiem oraz przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych.

statystyka