Realizacja inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników niezbędnych umiejętności z zakresu identyfikowania, przygotowywania i realizacji kontraktów w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na poziomie lokalnym i regionalnym, interdyscyplinarne doskonalenie warsztatu PPP.

 
Zadania szkolenia:
- nabycie umiejętności dot. poprawnego zbudowania umowy o PPP,
- zdobycie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, w tym UE na współfinansowanie zadań w ramach PPP,
- poznanie korzyści i ewentualnych zagrożeń oraz umiejętność minimalizacji ryzyka wynikającego ze stosowania PPP.
 

 

Tematyka:
Tematyka szkolenia jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Proponowany program szkolenia:
•    Czym jest partnerstwo publiczno – prywatne?  Perspektywy i rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
•    Doświadczenia w zakresie realizacji projektów w formule PPP – case studies
•    Formy partnerstwa publiczno-prywatnego
•    Poprawna umowa PPP (w tym: strony kontraktu i uwarunkowania, odpowiedzialność stron)
•     Korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania PPP
•    Możliwość pozyskania środków na inwestycje – analiza dostępności zewnętrznych źródeł finansowania dla PPP

 

Metodologia:
Szkolenie ma charakter warsztatu. Pracujemy wspólnie nad projektami planowanymi do realizacji przez uczestników szkolenia.
Podczas zajęć stosujemy aktywne techniki pracy, analizy przypadków, ćwiczenia, pracę w zespołach, dyskusję, konsultacje z trenerem, przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.
Zawsze zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej.

 
Czas trwania i miejsce:
Wspólnie ustalamy z Klientem miejsce oraz termin i czas trwania szkolenia. Możemy z naszej strony zaproponować odpowiednie miejsce szkolenia (np. ośrodek szkoleniowy), przyjeżdżamy również w każde miejsce wskazanie przez Państwa.
Optymalny czas trwania warsztatu to 1 - 2 dni, jednak dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

 
Grupa docelowa:
Radni, kadra zarządzająca, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz  podmiotów realizujących zadania publiczne zainteresowanych realizacją inwestycji w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa.

 
Liczba uczestników:
Szkolenia przeznaczone dla grup już od 5 osób do 25 uczestników.

 
Koszty:
Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników, czasu trwania i miejsca jego odbycia.


Wykładowca:
Specjalista praktyk z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Autor wielu studiów wykonalności, planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju oraz programów rewitalizacji. Menadżer projektów. Konsultant JST i trener dot. partnerstwa publiczno – prywatnego.

statystyka