WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Opracowujemy operaty szacunkowe - ustalamy wartości dla różnych celów, w tym:
• kupno, sprzedaż, zamiana
• ustalenie wysokości opłat wnoszonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa (np. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty planistyczne i adiacenckie, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości)
• zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy hipoteką na nieruchomościach lub zastawem na ruchomościach
• podział majątku (np. zniesienie współwłasności)
• ustalenie wartości aportu
• określenie szkód na nieruchomości
• ubezpieczenie nieruchomości
• egzekucja komornicza
• ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych (np. z tytułu spadku, darowizny itp.)
• wykazanie zabezpieczenia wymaganego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
• restrukturyzacja (w tym połączenie) podmiotów gospodarczych,
• sprawozdawczość finansowa

 

Przedmiot wyceny:
• nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania (mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe, rekreacyjne, usługowe, rolne, leśne, itp.)
• nieruchomości lokalowe (mieszkalne lub użytkowe)
• nieruchomości jako środki trwałe i inwestycje
• inne prawa do nieruchomości (zobowiązaniowe, służebności, spółdzielcze własnościowe, itp.)
• wartości niematerialne i prawne (w tym: patenty i licencje, znaki towarowe, know how)
• przedsiębiorstwa
• ruchomości (w tym: urządzenia i maszyny)

 

Zapraszam do współpracy!


Agnieszka Sosnowska - rzeczoznawca majątkowy

 

statystyka